Olof Kåhrström (red.), När landet kom till staden: Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844–1970 (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2013). 416 s.