Bidrag
Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Den insända filen för bidraget är i filformatet Microsoft Word eller RTF.
  • URL:er har angivits för de referenser där det är möjligt.
  • Texten är satt med enkelt radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken. Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.
  • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.

Riktlinjer för författare

Publiceringsvillkor

Historisk tidskrift publicerar vetenskapliga artiklar, essäer, debattinlägg, litteraturöversikter, recensioner och kortare meddelanden av betydande intresse för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia i Sverige. Innehållet vänder sig till såväl lärare, forskare och studenter inom de två disciplinerna som den bredare historieintresserade allmänheten. Redaktionen välkomnar publikationsförslag inom alla de ovan angivna genrerna. Författaren garanterar, genom att insända material till redaktionen, att detta ej tidigare har publicerats på annat håll, vare sig i sin helhet eller i betydande delar, på svenska eller annat språk, samt att materialet inte samtidigt har erbjudits eller kommer att erbjudas för publicering på annat håll innan redaktören fattat definitivt beslut om publicering i Historisk tidskrift.


Manuskript måste, för att kunna övervägas för publicering, i alla tillämpliga delar följa Historisk tidskrifts manuskriptanvisningar som finns tillgängliga i sin helhet via tidskriftens hemsida samt även i övrigt hålla god språklig och stilistisk kvalitet. Manuskript skall författas på svenska, och texter på andra språk (företrädesvis danska, norska och engelska) beaktas endast om redaktören bedömer att synnerliga skäl föreligger. Manuskript insändes som bilaga till redaktionen via e-post (red@historisktidskrift.se).


Manuskript till vetenskapliga artiklar bör omfatta cirka 20-28 trycksidor eller 50 000-70 000 tecken (inklusive fotnoter och mellanslag). Inkomna artikelmanuskript som av redaktören bedöms uppfylla grundläggande vetenskapliga kriterier samt vara av betydande allmänt historievetenskapligt intresse kommer att granskas av minst två utomstående och av redaktören utsedda lektörer. Historisk tidskrift tillämpar lektörsgranskning enligt modellen double blind peer review, och manuskript till vetenskapliga artiklar skall före insändandet anonymiseras för att underlätta lektörsgranskningen. I ett separat följebrev ställt till redaktören skall, förutom artikelns titel, författarens namn, akademisk grad, eventuell institutionsanknytning och fullständiga kontaktuppgifter anges. Artikelförslag som inte uppfyller dessa kriterier kommer ej att beaktas.


Essäer, debattinlägg och litteraturöversikter kan vara av varierande längd men får inte i något fall överstiga 10 trycksidor (ca 25 000 tecken inklusive fotnoter och mellanslag). Även manuskript inom dessa genrer kan, om redaktören bedömer att så erfordras, lektörsgranskas innan beslut om publicering fattas. Avhandlingsrecensioner skall ej överstiga 6 trycksidor (15 000 tecken inklusive fotnoter och mellanslag) och förses, liksom litteraturöversikter, med en kort rubrik. Kortare recensioner skall ej överstiga 2 trycksidor (ca 5 500 tecken inklusive fotnoter och mellanslag). Samtliga recensioner och översikter inleds med följande uppgifter om det/de recenserade arbetet/arbetena: namn på författare eller redaktörer, fullständig titel, ev. serie (utgivningsort: förlag tryckår), antal sidor. Avslutningsvis anges anmälarens institutionsanknytning, vänsterställd och kursiverad, samt namn, högerställt och med kapitäler. Författare till vetenskapliga artiklar och översikter erhåller kostnadsfritt ett exemplar av det häfte i vilket bidraget publiceras samt en elektronisk kopia av artikeln. Författare till övriga texter kan, efter hänvändelse till redaktionen, erhålla elektroniska kopior av sina texter.

 

 

Ladda hem formatmall: Manuskriptanvisningar för Historisk tidskrift

Författare uppmanas att underrätta redaktionen vid byte av adress eller e-post, och får själva stå för kostnader för ändringar mot manuskript.

Historisk tidskrift förbehåller sig rätten att publicera bidrag på sin hemsida https://www.historisktidskrift.se.

 

 

Upphovsrätt och Open access

Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk tidskrift ger för all framtid tidskriften rätt att publicera texten i såväl tryckt som elektronisk form utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation. Innehållet i tidskriften görs normalt fritt tillgänglig via dess hemsida med 6 månaders fördröjning, men redaktionen kan besluta att publicera vissa texter tidigare på Internet. Författare till vetenskapliga artiklar och översikter erhåller om de önskar ett exemplar (kostnadsfritt) av det häfte i vilket bidraget publiceras samt en elektronisk kopia av artikeln. Författare till övriga texter kan, efter hänvändelse till redaktionen, erhålla elektroniska kopior av sina texter.


Författare behåller upphovsrätten till sina texter och äger rätt att fritt sprida och publicera dem efter det att de först har publicerats i Historisk tidskrift. Författare som önskar återpublicera sin text, i identisk, reviderad eller översatt form, efter det att den publicerats i Historisk tidskrift ombeds att, i enligt med god forskningssed, tydligt i den nya publikationen referera till originaltexten i Historisk tidskrift samt informera redaktionen om den nya publikationen.


Historisk tidskrift uppfyller Vetenskapsrådets och andra större svenska och internationella forskningsfinansiärers krav på Open Access-publicering.

 

Policy för användning av material ur Historisk tidskrift av tredje part


Fastställd av Svenska Historiska Föreningens styrelse, 2016-11-14.

Historisk tidskrift tillåter att tredje part återpublicerar material ur Historisk tidskrift under förutsättning att materialet vid återpubliceringstillfället redan är fritt tillgängligt via Historisk tidskrifts hemsida eller att redaktören skriftligen och på förhand har gett sitt tillstånd till återpublicering. Återpublicerat material ska alltid göras fritt tillgängligt i elektronisk form utan kostnad eller andra krav på motprestation för användarna, oavsett geografisk hemvist. Fullständig källhänvisning, inklusive, i förekommande fall, författare, artikeltitel, tidskrift (Historisk tidskrift) samt årgång och häfte ska alltid tydligt anges i anslutning till det återpublicerade materialet. Tredje part som önskar återpublicera material ur Historisk tidskrift ansvarar för att samtliga av dessa villkor är uppfyllda innan återpublicering sker och att de är uppfyllda under hela den tid under vilken det återpublicerade materialet hålls tillgängligt.


Redaktören för Historisk tidskrift kan besluta om avsteg från denna policy om särskilda skäl föreligger.

 

Recensionslitteratur skickas till:


Historisk tidskrift
Universitetsv. 10: A 918
106 91 STOCKHOLM

För ej beställt material ansvaras ej.

Uppsatser

Section default policy

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.